NECK Jumper ASTRID ROLL Kaffe ASTRID ROLL Kaffe NECK Jumper 1W0nz7AwqP

River River Topper Island Topper Island Island Topper River River XpUqw5Wa

River Island River River Island River Topper Topper Island Topper Transkript

1 SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAL UNIVERSITATIS BRUNENSIS R 3, 1998 KARIANNE BJELLÄS GIUE KNUT HAMSUN SOM SAKPROSAFORFATTER med eksempler fra en avisdebatt og Nobelprisromanen Markens Gr0de Knut Hamsun er en av Norges mest kjente skj0nnlitterxre forfattere bare det at universiteter over hele Europa arrangerer Hamsun-seminarer viser hvilken enorm utbredelse b0kene hans har, og hvor stor interesse det fremdeles er for en forfatter som skrev sin siste bok for snart 50 är siden. Hamsuns skj0nnlitteraere kvaliteter er udiskutable, selv om det er og sikkert alltid vil vsere debatt om hvilke av hans verker som er best" og hvilke som er svakere". Det er imidlertid en litt annen side av Knut Hamsun jeg vil rette oppmerksomheten mot i dette innlegget her i Tsjekkia. Jeg vil trekke fram noen aspekter ved Hamsun som sakprosaforfatter, dvs. tekster som ikke er fiksjon/skj0nnlitteratur. Jeg mener at hans stil og spräk ogsä er utviklet gjennom de utallige artiklene, brevene, talene og debattinnleggene han skrev gjennom sin lange karriere, og at disse tekstene er verdt et Studie i seg selv. Det er selvsagt forskjell pä graden av litteraer kvalitet i de ulike sakprosatekstene, men at mange av dem er viktige for ä forstä Hamsuns forfatterskap er det Uten tvil om. De seneste ärene har det vaert mye oppmerksomhet rundt studiet av sakprosa i Norge, blant annet gjennom forskningsprosjektet Norsk Sakprosa". Dette prosjektet 0nsker ä rokke ved skj0nnlitteraturens monopolstilling i den norske litteraturhistorien, og vil understreke at det er fagtekster og sakprosa som utgj0r den absolutt st0rste andelen av all litteratur i Norge i likhet med i de fleste andre land. Vi som studerer spräk og litteratur, glemmer imidlertid ofte at det er mulig ä studere den litteraturen vi leser mest: sakprosaen. Prosjektet Norsk Sakprosa har 0nsket ä käste nytt lys over de mange viktige saktekstene som har vaert med pä ä forme norsk spräk og norsk tenkemäte de siste 400 ärene, og i april 1998 ble verket Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995 utgitt pä Universitetsforlaget. En av de forfatteme som er viet oppmerksomhet i dette sakprosaprosjektet er Knut Hamsun. Han har ikke en like framskutt plass i sakprosahistorien som i skj0nnlitteraturhistorien, men han bidro i over 70 är med artikler, taler og an-

2 38 KARIANNE BJELLÁS GILJE nen sakprosa i den nórske offentligheten, og forsvarer sin plass i en sakprosahistorie bade med hensyn til kvantitet og kvalitet. Spräkbruk og stil er ogsá i saktekstene umiskjennelig hamsunsk, helt fra hans forste debattinnlegg som tyveäring i 1879 ( Kirkesangen i Vik0r"), til hans siste tragiske forsvar for Hitler i Mange har kalt Hamsuns sakprosa for polemisk og det stemmer selvsagt i mange tilfeller. Men det hindrer ikke at ogsä dikteren er tilstede i mange av sakprosatekstene. Jeg vil derfor framheve selve den littercere kvaliteten pä Hamsuns sakprosa. Jeg mener at sakprosaen alt for ofte bare har blitt brukt som biografisk materiále som skal bekrefte Hamsuns meninger om ulike saker. Selvsagt kan sakprosaen si noe om hans meninger om ett og annet, og slik báde blir den brukt og skal og vil den bii brukt framover. En biografisk bruk av sakprosaen, f.eks. av debattinnlegg og brev, mener jeg likevel med fordel kan suppleres med en studie av selve sakprosateksten, av dens komposisjon, argumentasjon og retorikk. 1 Hamsuns sakprosa er ofte av h0y litteraer kvalitet, tekstene har det vi kan kalle Iitteraert betydningsoverskudd, eller med et mer hamsunsk ord: Han vil boltre seg Iitteraert" ogsä i sakprosaen ikke bare i skj0nnlitteraturen. I dette innlegget har jeg bare tid til ä gi dere noen smakebiter fra én enkelt avisdebatt som Hamsun startet i 1915, og som i ettertid har blitt kalt barnemorddebatten". Jeg har valgt denne debatten fordi den er et fint sted á begynne nár man skal si noe om Hamsuns sakprosa sammenliknet med skj0nnlitteraturen. For parallelt med engasjementet i barnemorddebatten skrev Hamsun et av sine mesterstykker, Nobelprisromanen Markens Gr0de. I denne romanen er et av de viktige emnene nettopp barnemord, og vi kan derfor studere Hamsuns behandling av samme emne saklitteraert og skj0nnlitteraert. I Markens Gr0Je mener jeg vi kan se at Hamsun fortsetter barnemorddebatten, og at det er mange likheter mellom romanen og avisartiklene. Ét av mine 0nsker med dette innlegget er derfor at dere skal se nye sider ved Markens Gr0de, samtidig som dere fár et glimt av Knut Hamsun som sakprosaforfatter. Hva var barnemord? Men f0r jeg gár naermere inn pá denně barnemorddebatten" vil jeg si noe om hva barnemord var i Norge i Kort og brutalt kan man si at barnemord oftest foregikk ved at en mor drepte sitt eget bam Jcort tid etter f0dselen. Det var oftest kvinner fra de lavere sosiale lag (f.eks. tjenestepiker) som sä seg n0dt til á kvitte seg med uekte" bam (bam f0dt utenfor ekteskap) pá denně maten. En slik handling har mange aspekter, og vi vet jo ogsá at barnemprdtemaet er behandlet i kunst og litteratur av andre enn Hamsun, for eksempel av Tsjekkias store komponist Janáček i Jenufa. I dette innlegget er det ikke rom for en sä n0ye studie av selve sakprosatekstene som jeg kunne 0nske, men de som er mer interessert hen vises til hovedoppgaven min. Store deler av den er en argumentasjonsteoretisk og retorisk analyse av barnemorddebatten.

3 KNUT HAMSUN SOM SAKPROSAFORF ATTER 39 Hamsun ga for f0rste gang uttrykk for sitt engasjement i saken i et avisinnlegg, og han var svaert oppr0rt over at uskyldige barn ble drept. Hans motstandere mentě ogsá at barnemord var en forferdelig handling, sá det er altsá ikke sá mye selve handlingen bamemord som debatteres, men morens grunner til á dřepe barnet, hvor streng straff en bamemorderske b0r fá, hvordan bamemord kan forebygges og forhindres og ikke minst hvor stor verdi et uf0dt eller nyf0dt bam har. Hamsun de unges forsvarer Knut Hamsuns posisjon i saken er klar allerede fra hans f0rste avisinnlegg. Han er pä barnas side, og understrekingen av bamas verdi er det mest sentrale for ham. I Morgenbladet den 16. Januar 1915, skriver han: I Morgenbladet" for nogen Uker siden stod om en ung Pike som hadde faat 8 Maaneders Straf for at ha draept sit Barn. Der stod ikke 18 Aar eller 8 Aar, men 8 Maaneder. Var der saerlige Omstsendigheter tilstede, eller er det blit 8 Maaneder nu for at drape et Bam? [...] Denne Pike og Mor er sikkert av det Slag, at Norge og Livet bare blev rikere ved at miste hende. Hun har mindre Vaerdi end Barnet. Morn er uten Kjaerlighet, uten Ansvarsf0lelse, uten Kald, Bamet künde derimot blit til noget. Avisinnlegget avslutter slik: Er de saa ubeskyttet slike M0dre? Er det ikke mulig at ramme en ansvarsl0s Bamefar. Her staar vi og tramper. Haeng begge Foraeldrene, rensk dem ut! Haeng det f0rste Hundrevis av dem, for de er haapl0se. Det f0rste Hundrede, det staar der Respekt av, saa vil kanske de forfaerdelige Tilstande bedres. Lat noget bli gjort, lat B0mene faa Fred for disse Grep om Halsen, for alt dette Blod og alle disse Mord! Etter ä ha h0rt dette utdraget fra Hamsuns f0rste avisinnlegg, er det vel ingen som undrer seg over at hans utspill ble starten til et heftig ordskifte i flere aviser 2 i ärene 1915 til 1917 (18). 3 For i Hamsuns avisinnlegg finnes det mye po- Jeg har lest gjennom Universitetsbiblioteket i Oslo sine mikrofilmer av ärgangene av disse avisene: Morgenbladet, Social-Demokraten, Agder- Flekkefjords Tidende, Dagbladet, Norské Intelligenssedler, Aftenposten, Tidens Tegn og Avisen. Jeg har ogsä lest vitsebladene Humoristen og Hvepsen. Jeg har lest mest grundig gjennom de mänedene jeg visste jeg kunne finne leserinnlegg om bamemord, og jeg har bmkt opplysninger i alle leserinnleggene og i Hamsuns brev, samt sekundxrlitteratur som nevner bamemorddebatten, til ä finne sä mange av innleggene som mulig. Det er selvsagt ingen garanti for at det ikke finnes flere innlegg i denne debatten, men alle de viktigste skulle nä vaere kjent. När jeg daterer bamemorddebatten til (18), er det fordi selve avisdebatten, der

4 40 KARIANNE BJELLAS GIUE lemisk Sprengstoff som oppr0rte bl.a. en av Norges andre Nobelpris-forfattere, Sigrid Undset, som er den mest kjente av Hamsuns motstandere i denne avisfeiden. I egne 0yne er Hamsun omtrent den eneste som forsvarer barna mot morderskene, mot det han kaller Tjenestepikesjxler" og iegtefolk uten Forsldrekald", eller for ikke ä snakke om det halve Hanmenneske Sigrid Undset". Hamsuns argumentasjon viser at han oppfatter seg selv og sine synspunkter som helt motsatt av majoritetens syn, noe Hamsun-lesere vil gjenkjenne som et saeregent trekk ved mye av hans sakprosa. Synspunktene hans korresponderte sjelden med majoritetens, noe jeg synes Hamsun selv har oppsummert treffende i sin tale i retten under landssvikoppgj0ret etter annen verdenskrig. Han sier det slik: Jeg holder det almindelige omd0mme noksä h0yt. Jeg holder värt norske rettsvesen enda h0yere, men jeg holder det ikke sä h0yt som jeg holder min egen bevissthet om hva som er godt og ondt, hva som er rett og galt. (Hamsun 1949:154) Og Hamsuns uttalelser i barnemorddebatten levner ingen tvil om at han mener han er pä den rette siden pä bamas side mot alle de andre. Flere steder i avisinnleggene kommer hans forkjaerlighet for barna til uttrykk, og da kommer ogsä den nyanserte menneskekjenneren og dikteren Hamsun fram. I det f0rste innlegget, som jeg allerede har sitert noen av de krasse og polemiske uttalelsene fra, skriver han ogsä en vakker liten fortelling: Og saa er et Barn dessuten pent, det er pent at ha her i Livet, det leker med smaa Hsnder og stundom ser det op. Det undrer sig saa storlig, naar det kommer ind i et andet Rum. Denne dyrkingen av barn og unge er en linje i Hamsuns liv og forfatterskap, og vi kjenner uttalelser bäde fra romaner og sakprosa der han opph0yer de unge. 4 Hamsun skriver seks innlegg, foregikk mellom (Morgenbladet) og (Hvepseri). Hamsun skriver imidlertid et brev til den danske avisen Politiken med tittelen Hitteb0mshjemmet", som stod pä trykk i avisen , der han ogsä skriver om bamemord. Jeg har valgt ä ta dette brevet/avisinnlegget med i debatten, men siden det ikke h0rer med til den opprinnelige, norske barnemorddebatten, skriver jeg her ärstallet 18 i parentes. Jeg kan for 0vrig henvise til at Hamsuns engasjement i denne saken i Norge ikke var slutt i 1917, da han skriver i et brev til redaksjonssekretxr i Morgenbladel, Thom(as) Vetlesen : [...] bed Vedkommende av hele mit Hjxrte om ikke at opgi Bamemordsaken". Et foredrag Hamsun holdt i Studentersamfundet i Oslo i 1907 hadde nettopp tittelen,jerer de Unge", og her opph0yer han dem pä bekostning av Oldingeme". Han mener det ikke er noen av bibelens ti bud som er stillet saa uforskammet paa Hodet som det Fjerde", om at barna skal ere sine foreldre. Han skriver;,jeg paastaar jo ikke, at det er Kvaeg eller Sauer, som skal «res, heller ikke, at det er R0vere, Mordere eller Idioter, jeg sier bare: det er ikke de Gamle som skal «res [...]." Og grensen for när man gär over til olding" har Hamsun flere steder anslätt til rundt 50 är, selv om han da han nsrmet seg de femti argumenterte for at grensen kunne flyttes lidt frem eller tilbage".

5 KNUT HAMSUN SOM SAKPROSAFORFATTER 41 Men ikke all Hamsuns menneskeskildring i denne bamemorddebatten er like vakker som skildringen av bama og de unge. Hamsun forfekter et menneskesyn som i f0rste omgang kan fä noen og enhver til á reagere. For ikke bare Oldingerne" men ogsä det Hamsun kaller f0dte Idioter, Blinde og Vanf0re" fár gjennomgä. De som har verdi er de unge, friske og sterke, mens de gamle og de som har en eller annen funksjonshemming, er verdil0se. Mange har i ettertid villet lese inn en slags begynnende nazisme" hos Hamsun i disse uttalelsene, og skulle nok gjerne sett at han holdt dem for seg selv. Hamsunbiografen Robert Ferguson skriver f.eks. at debatten [er] bare ett av mange tilfelle der man skulle 0nske at Hamsun heller hadde tiet". Han viser at debatten har va?rt brukt til ä bevise at Hamsun manglet en grunnleggende human holdning" (1988:257f). Men pá linje med mange andre som har kommentert bamemorddebatten, virker det ikke som om Ferguson kjenner hele debatten, han kjenner bare overskriftene og debatten slik den er gjengitt hos tidligere biografer (Skavlan 1929 og Hamsun 1952). Jeg vil ikke si at Ferguson ikke har noe rett i sine pästander, for Hamsuns uttalelser er svaert krasse, men jeg kan ikke si meg enig i at Hamsun heller bürde tiet. Til det rommer avisinnleggene alt for mye interessant stoff, bl.a. for á forstä flere av de tematiske trädene i Markens Gr0de. Og nlr man leser hele avisdebatten, og ser den i sammenheng med romanen, ser man at Hamsuns menneskesyn er rner nyansert enn det som kommer fram i de mest bastante uttalelsene i avisene. Dette skal jeg vise om et 0yeblikk med eksempler fra Markens Gr0de. For selv om det ikke er noe poeng ä bortforklare Hamsuns ord i avisene, om f.eks. mennesker med funksjonshemminger, er det heller ikke fruktbart á bruke bamemorddebatten til enda mer forenklede uttalelser i nordmenns ofte traumatiske Hamsun-debatt. Sakprosa i skjonnlitteraturen Sä langt om Hamsuns sakprosa om bamemord i avisene. For selv om jeg nä skal bruke resten av tiden pä hans behandling av bamemordtemaet i Markens Gr0de, trenger jeg ikke ä forlate sakprosaen. Et interessant forhold er nemlig at Hamsun direkte bruker sitater fra bamemorddebatten i romanen. Markens Gr0de ble jo som vi vet utgitt i 1917, i det debatten i avisene ebbet ut: han fortsetter altsä avisdebatten i romanen. Ett av eksemplene pä dette er i beskrivelsen av romanens andre bamemordsak. Jeg vet ikke hvor godt dere kjenner til handlingen i denne romanen, men det er i alle fall en av romanens bipersoner Barbro, datteren til Brede pä Maaneland, som har druknet bamet sitt. När forbrytelsen oppdages blir det rettssak, og lensmannsfruen i bygda holder en forsvarstale som inneholder direkte sitater fra Hamsuns motstandere i avisdebatten vi finner altsä sakprosaen f0yd inn i skj0nnlitteraturen. Lensmannsfruen tillegges utsagn som f.eks.: Samfundet som foragter den ugifte Kvinde som skal ha Barn" og dette haabl0se, ubarmhjertige, sladresyke, forf0lgelsessyke, ondsindede Samfund, der staar paa Vakt for at kvaerke den ugifte Mor med alle Midier!" (Hamsun 1917:11:68). Dette er ordrett hentet fra en av Hamsuns argeste mot-

6 42 KARI ANNE BJELLÁS GILJE standere i debatten, en doktor Justus Barth. 3 Et annet eksempel, ogsá det fra lensmannsfruens tale, er pástanden: Det er ofte saa at disse Piker efter sit sociale Feiltrín netop da begynder at utfolde sine bedste og xdleste Egenskaper. Lagretten künde sp0rre Bestyrerínderne paa de Asyler som optar Mor og Barn om ikke dette er sandt. (1917:11:68) Dette er ogsá hentet omtrent ordrett fra avisinnlegget til legen. 6 Hamsun bruker pá denně maten materiále fra en avisdebatt i sin roman, blant annet for á gá i rette med sine motstandere i et mer varig medium enn avisen. Det meste av Hamsuns sakprosa er skrevet for 0yeblikket (i aviser og tidskrifter), og svaírt lite er utgitt i varige medium for ettertiden (i bflker). Det er derfor ekstra interessant nár vi finner sakprosa i skj0nnlitteraturen Hamsun má ha ment at denně avisdebatten var sá viktig at han ville bevare noe av den for ettertiden. Det er jo litt spesielt at mennesker over hele verden fár kjennskap til en norsk avisdebatt gjennom en Nobelprisroman og det oftest uten at de vet om det... De fleste kjenner vel til at Hamsun ikke bare trekker fra én barnemordsak imarkens Gr0de. Ogsá det vi kan kalle romanens heltinne, Inger Sellanraa, begár et bamemord. Og dette mordet blir forstátt og forklart pa en helt annen máte enn Barbros. Inger har en grunn til á dřepe barnet, det har samme medf0dte skavank som hun selv har: hareskär. Hamsun kaller dette det vasrste av alt" og kommenterer kort: I L0pet av ti Minutter var Barnet f0dt og drspt...". Hvis vi ser Ingers bamemord i sammenheng med Hamsuns nedvurdering av enkelte menneskegrupper i avisdebatten, kommer hans forstáelse for ugjerningen i et grelt lys. Det ser da ut som om han bekrefter sine forenklinger fra avisdebatten at mennesker uten de samme utviklingsmuligheter som de normale", kan avlives. Men jeg har jo hevdet at bildet ikke er sä svart-hvitt, og skal kort kommentere noen ay grunnene til dette: * I romanen har Hamsun atskillig mer plass til á nyansere sine menneskeskildringer enn i et kort avisinnlegg. Inger er et eksempel pá dette. Hun er f0dt med en skavank, men gjennomgär pá tross av dette en utvikling i romanen. Selv om ikke all denne utviklingen blir like godt omtalt av fortelleren, blir hun til Justus Barth ( ) Dr. med. Var engasjert i bamemorddebatten i dens f0rste mäneder, og flere av Hamsuns motstandere st0ttet seg til Barths uttalelser. Setningen i hans innlegg i Morgenbladet den 23. januar 1915 lyder. Skammen maa for enhver Pris skjules for Samfundet, det haabl0se, ubarmhjertige, sladresyke, forf0lgelsessyke, ondsindede Samfund, der staar paa Vakt for at kvsrke hende med alle Midier." Justus Barth skriver: mange av disse Kvinder, som efter et socialt Feiltrin f0der et bam til Verden, de begynder f0rst da at utfolde sine bedste og sdleste Egenskaper. Sp0r bare Bestyrerindeme paa de Asyler, som optar Mor og Barn og De vil faa det samme svar, Hr. Hamsun!"

7 KNUT HAMSUN SOM SAKPROSAFORFATTER 43 noget", det er det ikke tvil om. Den velskapte Barbro derimot, hun er og blir en l0saktig tjenestet0s", og hun er en lite päaktet skikkelse i romanverdenen. * Et annet forhold som nyanserer bildet er at Inger, som har en grunn for sitt barnemord, mä gjennom en lang fengselsstraff etter at forbrytelsen oppdages, mens Barbro, som dreper uten grunn, blir frikjent. Hamsun hadde jo hatt anledning til á hsnge" begge to om sä var, hvis han skulle f0lge sine egne uttalelser fra avisene. Men när han i romanen fikk styre historiens gang som han selv ville, ble han atskillig mildere og mer nyansert enn i avisdebatten, og viser f.eks. sympati for mennesker med medf0dte skavanker. I Markens Gr0de viser altsä Hamsun at hans menneskesyn er mer komplekst enn det han har fätt fram i avisdebatten. Som han selv sa til psykiateren Langfeldt i 1947, er báde han selv og menneskeskikkelsene hans uten säkalt 'karakter', de er splittet og oppstykket, ikke gode og ikke onde, men begge deler, nyanserte, skiftende i sinn og i sine handlinger. En entydig konklusjon om Hamsuns menneskesyn og menneskeskildring bäde i sakprosa og i skj0nnlitteratur tror jeg er umulig ä gi, og jeg er enig med en av de mest kjente av dagens norske forfattere, Jan Kjsrstad, som skrev i en kronikk i avisen Dagbladet 2. mai 1996 ( Vi har harn ikke nä"): Hamsun la?rer oss at vi har for enkle forestillinger om mennesket. Värt menneskesyn er for snevert." Det gode og det onde utelukker ikke hverandre, verken i de menneskene Hamsun beskriver, eller i forfatteren selv. 7 Jeg vil avslutte der, og häper dette lille glimtet inn i Hamsuns skriverom der han arbeidet parallel! med bäde sakprosa og skj0nnlitteratur kan inspirere dere til ä lese Markens Gr0de pä nytt eller for f0rste gang. I de nesten 80 ärene som har gätt siden Markens Gr0de ble utgitt, har de fleste som har anmeldt og analysert romanen fokusert pä Hamsuns forkynnelse av.jordens evangelium". Romanen blir ofte trukket fram som prototypen pä den reaksjonxre Hamsuns tilbake til jorda"-romantikk. Enkelte (Simpson 1984 og Ness 1986) har likevel päpekt at romanen ikke bare inneholder idyll og evangelium. Og nettopp ä fokusere pä at romanen ogsä rommer en etisk debatt, mener jeg gj0r romanen mer interessant enn om vi bare holder oss til den tradisjonelle lesningen. Hamsun har klart ä flette inn störe deler av bamemorddebatten i en skj0nnlitterxr sammenheng, og det uten ä gj0re Markens Gr#de til en gjennomf0rt polemisk roman, for de tematiske trädene fra bamemorddebatten veves tett sammen med den 0vrige handlingen.

8 44 KARIANNE BJELLÄS GILJE LITTERATUR (jeg refererer ikke alle avisreferansene fra teksten, kun b0ker) Eriksen, Trond Berg Nordmenns nistepakke. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Ferguson, Robert Gäten Knut Hamsun. Oslo: Dreyer Grepstad, Ottar Del littercere skattkamnier. Sakprosaens teori og retorikk. Oslo: Det Norske Samlaget Hamsun, Knut Markens grfide. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Hamsun, Knut Paa gjengrodde Stier. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Hamsun, Tore Knut Hamsun -r- min far. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Nffiss, Harald S Knut Hamsun and Growth of the Soil. Scandinavica nr. 1 Simpson, Allen Midt i Forgjengelsens Karneval. Scandinavian Studies nr. 1 Skavlan, Einar Knut Hamsun. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag Biografiske opplysninger: Karianne Bjelläs Gilje, f. 1969, cand. philol., forlagsredakt0r i Universitetsforlaget. Var i 1995 Studentstipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Norsk Sakprosa. Hovedoppgaven Hang dem!" Analyse av Knut Hamsuns sakprosa i barnemorddebatten" er utgitt i Serien Norskrift (tillegg 1. Universitetet i Oslo 1996). Deler av oppgaven er publisert som foredrag og i antologier, bl.a.: Haeng bamemorderskene", i Johnsen, Egil B0rre (red.) Virkelighetens forvaltere. Universitetsforlaget 1995, Knut Hamsun som avisdebattant". Foredrag under Hamsundagene pä Hamar0y 1996 (utgitt i boka De r0de jeern. Hamsunselskapet 1997).

Undset Hamsun ÆRER DE UNGE

Undset Hamsun mot ÆRER DE UNGE Det fjerde bud: «DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR» Og hvorfor forarge sig saa over min Fremstilling av det Fjerde Bud? Er denne Fremstilling saa langt av Veien? Jeg paastaar

Detaljer

Den andre litteraturen

Forord Den andre litteraturen Av Knut Olav Åmås Redaksjonen i Cappelen Damm og jeg som bokens redaktør har hatt klare ambisjoner med denne antologien. Med Signatur skal talentfulle skrivende få vise for

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2015/16 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer Topper River Topper River Island River Island Island River Topper

KNUT HAMSUN OG VICTORIA

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAL UNIVERSITATIS BRUNENSIS. R 3, 1998 HARALD NiESS KNUT HAMSUN OG VICTORIA (Foredraget ble holdt ved Hamsun-seminar

Detaljer

Norsk revidert januar Arbeidsgruppe

Norsk revidert januar 01 Arbeidsgruppe Caroline A. Bullen Jorunn Andersen Gunn Arnøy Tastarustå skole Tastarustå skole Tastaveden skole 1 Muntlig kommunikasjon Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17

ÅRSPLAN I NORSK, 10. KLASSE Skoleåret 2016/17 UKER KAPITTEL EMNER LÆREPLANMÅL VURDERING 34 37 1A På nett Skjermtekster Å søke på nett Opphavsrett Bruk av kilder Reklame - Gjenkjenne retoriske appellformer

Detaljer

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE

Lokal læreplan Norsk 10. TRINN - HOLTE SKOLE Oversikt over kompetansemålene finnes fra side 5 til 7 i dokumentet. NB! Planen er tentativ, endringer kan forekomme Faglærere: Torunn Torblå Stendal og Tommy

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

Jeg klarte å lese en hel bok!

Jeg klarte å lese en hel bok! Hvordan kan man tilrettelegge for lesing og forståelse? Presentasjon av økta Hvordan kan man tilrettelegge for svakt presterende elever? To praktiske opplegg med ulike læringsstrategier

Detaljer

Chomskys status og teorier

Chomskys status og teorier // //]]]]> // ]]> DEBATT: Noam Chomsky har en unik posisjon innenfor moderne lingvistikk og kognitiv vitenskap. Teksten Et mistroisk ikon? trekker dette kraftig i tvil og hevder

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

REMY Sweden Jeans of Jerseykjole Tiger tUZqFwnxYC

PP 3 Oppgavetyper til skriftlig eksamen 1 Oppgavetyper til skriftlig eksamen Eksamensoppgavene er basert på kompetansemålene fra hovedområdene: Skriftlig kommunikasjon (Vg2 og Vg3) Språk, litteratur og

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?Kaffe CARDIGAN Kaffe Cardigan CARDIGAN SANDRA Cardigan Kaffe Cardigan CARDIGAN SANDRA Kaffe SANDRA SANDRA PXzPIZWqw

UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler?

Hva holder vi på med? Læring eller opplæring eller begge deler? 1 Er det slik i norsk skole? 2 Læring er hardt individuelt arbeid! Hvordan møter vi kommentaren: «Du har ikke lært meg dette, lærer» 90%

Detaljer
MILLA MILLA Kaffe MILLA Blazer Kaffe Kaffe MILLA Blazer Kaffe Blazer Blazer TPwZq5aUa

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Årsplan: Norsk Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen

Akersveien 4, 0177 O Tlf: 23 29 25 00 Årsplan: Norsk 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Tonje Einarsen Skarelven, Brita Skriubakken og Gina Slater Kjeldsen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Henrik Wergeland som tema i undervisningen i norsk for døve og sterkt tunghørte - vg 2, studieforberedende utdanningsprogram-

Henrik Wergeland som tema i undervisningen i norsk for døve og sterkt tunghørte - vg 2, studieforberedende utdanningsprogram- Introduksjon Dette bidraget er ment som en slags idébank for lærere, et supplement

DRESS CARRIE Sommerkjole Guess DRESS CARRIE Guess Sommerkjole Guess DRESS CARRIE 0Fqn801w

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook. Norskfaget på yrkesfaglige programområder

Sosiale medier Sosiale medier i et dannelsesperspektiv - Facebook Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder Øving på nøkkelkompetanse; de grunnleggende ferdighetene: Elevene skal trene

Detaljer

Årsplan norsk 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. I gode og onde dagar Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderskene

Bjarne Markussen Universitetet i Agder Bjarne.Markussen@uia.no Fra avis til roman: Hamsun og barnemorderskene Innledning Denne artikkelen handler om oversettelse, ikke på det språklige nivå, men på det

Detaljer

Last ned Ibsen - Bjørn Hemmer. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ibsen Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ibsen - Bjørn Hemmer Last ned Forfatter: Bjørn Hemmer ISBN: 9788241902796 Antall sider: 578 Format: PDF Filstørrelse: 15.10 Mb Dette er en av de mest omfattende bøker som noensinne er skrevet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 5

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 5 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Miss med MAE Sixty print T shirts wqC4YFqvx

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Uke Tema Lærestoff, læremidler KompetansemålSKIRT Object Miniskjørt OBJCECILIE Object OBJCECILIE xgSnwHq6C

ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 10 Kontekst 8-10, Gyldendal Lærere: Oddlaug H. Tjomsland og Bente Bruskeland Uke Tema Lærestoff, læremidler Kompetansemål 37 38 Muntlighet KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Les

Detaljer

RAINE Opus skjørt A A Opus RAINE line Pwxq5FHv

Morten Harry Olsen Skrivehåndverket En praktisk guide for nybegynnere Tidligere utgitt: For alt hva vi er verdt, noveller 1985 Ganske enkelt Sand, roman 1986 En dans til, noveller 1988 Tråder, essays og

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå. Last ned. Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.

Last ned Helga Eng - Elisabeth Lønnå Last ned Forfatter: Elisabeth Lønnå ISBN: 9788276747737 Antall sider: 299 Format: PDF Filstørrelse: 13.37 Mb Helga Eng (1875-1966) var en banebrytende skikkelse i norsk

Detaljer

Norsk på 30 sider. Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole.

Norsk på 30 sider Boka for deg som skal ha studiekompetanse, og som trenger rask oversikt over pensumet i norsk for videregående skole. Leif Harboe - Sporisand forlag Oppdatert november 2015 Innledning

Detaljer River Island Island River Island Topper River Topper River Topper

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre

Detaljer

Vedlegg 3 A) Klageren Hvem klager? Hva klages på? Klagerens referanse til etiske retningslinjer (her oppgis kun den laveste verdien (1=lavest))?

Vedlegg 3 Kodebok A) Klageren Hvem klager? 1. Anonym privatperson (vedkommende er anonym). 2. Privatperson/-er på vegne av seg selv (personen/-e er personlig berørt. Er selv nevnt i den innklagede teksten,

Cream BELLA BELLA Cream Bluser BLOUSE BLOUSE wwxrp

Uke Tema Språkboka Leseboka Læringsmål Kompetansemål 34

Island River Topper Topper Island River River Topper River Island FAGPLAN 16/17 Uke Tema Språkboka Leseboka Læringsmål Kompetansemål 34 Kunne finne spor Referere, Læringsstrategier Kap.1 Lær å lære etter forfatteren. oppsummere og 35 36 hovedmomenter i en 37 tekst RIKT

Detaljer
line OBJHOLLY skjørt SKIRT Object A qSZwKdCAt

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Fyll inn datoer etter hvert som du setter deg mål og kryss av når du når dem. Mitt mål Språk: Jeg kan det

Lytting B2 Jeg kan forstå samtaler i hverdagssituasjoner på standardspråk om kjente og mindre kjente temaer. Jeg kan forstå informasjon og beskjeder om abstrakte og konkrete temaer på standardspråk, hvis

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2013 Vær frimodig på Bibelens grunn! Guds Ord presses fra alle sider, STÅ FAST! Gud har gitt oss bud og regler av kjærlighet fordi han elsker oss! Lovløshet er ikke

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer River River Topper River River Island Island Topper Topper Island

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige?

Sosiale medier. Et verktøy for oppfølgning av frivillige? Sosiale medier er en voksende kommunikasjonsform på internett hvor grunnlaget for kommunikasjon hviler på brukerne av de ulike nettsamfunnene.

NECK MIRELLE Jumper young b O wCqUc6

SF Kino, kinosal 5: 16.00: Hvordan tolke skjønnlitteratur og analysere sakprosa? Marita og Hild 17.00: Hvordan bli en bedre skriver?

Program 23. mai SF Kino, kinosal 5: 16.00: Hvordan tolke skjønnlitteratur og analysere sakprosa? Marita og Hild 17.00: Hvordan bli en bedre skriver? Åsmund Møteplassen, 1. etasje: 18.00: Ti tips for betre

Detaljer

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST.

Fra passiv til aktiv. Hvorfor og hvordan skal vi bruke lesestrategier i arbeidet med skjønnlitteratur? Trondheim 26. mars av Sture Nome, HiST. Førlesing og underveislesing som fokus Vi skal arbeide mer

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

ANGELA Petite ANGELA Genser Fila CREW Fila CREW Fila Petite Petite Genser 0Apwtqx8q

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (M1)

Detaljer

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA

LAURENCE REES ADOLF HITLER ONDSKAPENS KARISMA Oversatt av Henrik Eriksen Første gang utgitt i 2012 av Ebury Press, et imprint i Ebury Publishing, et selskap i Random House Group, Storbritannia Copyright

Detaljer

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram

ÅRSPLAN 17/18 Fag: Norsk Klasse: 9.trinn Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 delta i diskusjoner med Arbeid individuelt

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering

Basert på Developing good academic practices (The Open University) Sitering, referering og plagiering God akademisk praksis Alle som leser det du skriver skal lett forstå hva som er dine tanker og ideer

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

CROP Wrangler TEE T med print shirts 0Hd4wCq

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Obligatorisk oppgave FI1105

River River River Island Topper River Island Island Topper Topper Obligatorisk oppgave FI1105 Atle Frenvik Sveen Høsten 2008 Innledning I forkant av OL i Kina raste det en debatt mellom norske psykologi- og filosofiprofessorer i avisenes debattspalter. Temaet var menneskerettighetene

Detaljer

UKE 33-44, og Skjønnlitterære og sakpregede tekster (noe repetisjon fra 8. trinn)

Sandefjordskolen BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2016-2017 I tillegg til planen under har vi en time nynorsk hver uke. UKE 33-44, og 48-50 Skjønnlitterære og sakpregede tekster (noe

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

SKIRT ONLVIGGA ONLY ONLY Miniskjørt ONLVIGGA Wq1qYUtB

Menneskesyn i moderne organisasjoner

www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Presentasjon Landsmøtet Svolvær

Presentasjon Landsmøtet Svolvær Red kvalitet Hva er det Petersplassen Tilnærming Folk kjenne seg igjen Dette landsmøtet har på mange og ulike måter konkludert med det samme: I fremtiden skal vi leve av

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer River Topper River River Island Topper River Topper Island Island

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER:

PFU-SAK NR. 184/15 KLAGER: Amund Peder Teigmo ADRESSE: teigmo@online.no PUBLIKASJON: Ságat PUBLISERINGSDATO: 23.04.2015 STOFFOMRÅDE: Politikk SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kontroll av opplysninger,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

Retorikk og makt. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no

Retorikk og makt Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, Universitetet i Oslo k.l.berge@iln.uio.no Retorikkens praktiske språkfilosofi Retorikk er kamp om virkelighetsforståelsene basert hva på som

Detaljer

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling. Førde, 14. mai 2013

Mangler norske stiftelser visjoner? Dr. Ulrich Brömmling Førde, 14. mai 2013 1 Oversikt Hvorfor visjoner? Formål og visjon Stiftelsenes rolle i norsk samfunn (et av landene med flest stiftelser pr. 100.000

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 9.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Gjenkjenne virkemidlene humor, ironi, kontraster og sammenligninger, symboler og

Detaljer

Oliver s Bikini s SET Oliver Bikini SET SET s Oliver p7qPqY0w

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår *

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Tid Tema Kompetanse mål Uke 33/34/ 35 Kurs 1.1 KOMMUNIKASJON Les s. 10-13 + Kort sagt side 41 Oppg. 8 side 15 Kurs 1.2 DELTA

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Last ned På gjengrodde stier - Knut Hamsun. Last ned. Last ned e-bok ny norsk På gjengrodde stier Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

River Island River Island Topper Topper River Topper Island River Last ned På gjengrodde stier - Knut Hamsun Last ned Forfatter: Knut Hamsun ISBN: 9788205394940 Antall sider: 143 Format: PDF Filstørrelse: 17.81 Mb På gjengrodde stier (1949) ble Hamsuns siste bok. 13

Detaljer

Professor Arild Linneberg Justismord, karakterdrap og

Professor Arild Linneberg Justismord, karakterdrap og konstruerte fortellinger i retten Justismord er kjernen i dokumentarfilmen Norsk Standard som handler om norsk barnevern. Opprinnelig publisert på:

Detaljer Topper River Island Topper River Island River Island Topper River

«Det er mitt valg» Pedagogisk verktøy for barnehagen.

River River Island Topper Topper Island River Topper Island River Kjære foreldre! Vi har biting pågående på avdelingen. Dette er dessverre situasjoner som forekommer på småbarnsavdeling. Personalet på avdelingen prøver å jobbe målbevisst for å avverge bitesituasjonene.

Detaljer

Om filosofifagets egenart

Noen vanlige betydninger av ordet filosofi : Et standpunkt til en person eller en gruppe. ( Vår filosofi er... ). Ofte vil ha konsekvenser for hvordan man tenker eller prioriterer i sin handling. Livsfilosofi:

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

skjørt ONLY line SKIRT BRACES ONLMIMI A wqXPU

ÅRSPLAN 2013/2014 FAG:NORSK TRINN: 9.trinn Praksis for underveisvurdering, framovermelding og egenvurdering i norsk ved Ugla skole Norsk skriftlig (norsk hovedmål/norsk sidemål): Elevene får varierte underveisvurderinger

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

Lewis Carroll. Alice i eventyrland. Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp

Lewis Carroll Alice i eventyrland Illustrert av Tove Jansson Oversatt av Zinken Hopp Om forfatteren: LEWIS CARROLL (1832 1898) het egentlig Charles Lutwidge Dodgson, og var både matematiker og fotograf.

Detaljer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer

Den ømme morderen Arbeid med kortroman av Arne Berggren, norsk vg1 YF 8-10 timer Læreplanmål: Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne drøfte innhold, form og formål i et representativt

Curve NECK Dorothy WRIST V Bluser Perkins SHEARED pwrr5

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?» Akademisk pyntesyke En misforståelse at en tekst blir mer akademisk

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

TRANQUILITY Bluser KEZIAA TEE Ted Baker 70wEqqU

DIGITAL STORYTELLING I ENGELSKFAGET. DEL 1: IDÉER FOR ELEV ARBEIDER PÅ UNGDOMS SKOLEN Av: Anita Normann, lærer ved Charlottenlund ungdomsskole, Trondheim. Alle skoler har i dag teknologien som trengs for

Detaljer

Lærerveiledning Fritt ord-konkurransen 2015/16

Lærerveiledning Fritt ord-konkurransen 2015/16 I Fritt Ord-konkurransen kan elevene uttrykke seg om sensur på ulike måter og i ulike sjangre. De kan bidra med kronikk, essay, tegneserie, slam, video eller

Detaljer

Last ned De gode mot de onde - Egil Ulateig. Last ned

Last ned De gode mot de onde - Egil Ulateig Last ned Forfatter: Egil Ulateig ISBN: 9788282111409 Antall sider: 411 Format: PDF Filstørrelse:39.73 Mb I 1996 utga forfatteren Egil Ulateig boken Med rett

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR LÆRERE I NORSK 10.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder Planlegge,

Detaljer

Er dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen?

River Topper Topper Island River River River Topper Island Island Kombinert id Kode dette første eller siste gang pasienten svarer på undersøkelsen? Ja Nei Hvor ofte har du vært plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de siste to ukene. Liten interesse

Detaljer

EKSAMENSDELEN. FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret)

LOKALT GITT EKSAMEN EKSAMENSDELEN FAGNAVN: "fylles ut av eksamenskontoret" FAGKODE: "fylles ut av eksamenskontoret" VÅREN 2014 (endres av eksamenskontoret) Fagnavn Fagkode Norsk NOR1206 Forberedelsesdager

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, Basisbok og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen

Årsplan i norsk 10a og 10b 2017/2018 Lærebok: Nye kontekst 8-10, og Tekster 4 av K. Blichfeldt, T. G. Heggem og M. Nilsen Tid Emne Lærestoff, arbeidsmåte, vurderingsgrunnlag Veke 33-35 Språkhistorie Kurs

Detaljer

Bokloven og forskningen

Bokloven og forskningen Knut Løyland, Telemarksforsking Foredrag på Kulturrikets tilstand, Oslo den 30.10 2013 I forbindelse med den rød-grønne regjeringens ønske om å innføre enn boklov, ville den i forkant

Detaljer

4.14 teori og praksis. NRs høstmøte Gardermoen 3. november 2014 Arne Jensen Norsk Redaktørforening

4.14 teori og praksis NRs høstmøte Gardermoen 3. november 2014 Arne Jensen Norsk Redaktørforening Kort historikk 20 år Inn i VVP fra 1995 En oppklaring Samtidig imøtegåelse 4.14. De som utsettes for sterke

Detaljer

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA april 2016

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA 4302 12. april 2016 Ingerid S. Straume, PhD Universitetsbiblioteket for humaniora og samfunnsvitenskap Mål for kurset Et mer bevisst forhold til tekstarbeid og

Detaljer
OBJABELLA Miniskjørt Object OBJABELLA SKIRT SKIRT Object qRH1w
River River Topper Island Topper Island Island Topper River River XpUqw5Wa River River Topper Island Topper Island Island Topper River River XpUqw5Wa River River Topper Island Topper Island Island Topper River River XpUqw5Wa River River Topper Island Topper Island Island Topper River River XpUqw5Wa
Overmateriale: 100% polyester Vedlikeholdsråd: Maskinvask på 40°C, Kan ikke tørkes i tørketrommel, Finvaskprogram